07. 03. 2016

Neznalost zákona poskytovatele dotace (ne)omlouvá

V rámci kontroly výběrového řízení bylo shledáno, že předmět plnění byl dodán v rozporu se smluvními podmínkami. V rámci obchodních podmínek byl stanoven termín pro dodání předmětu plnění do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dále byla v obchodních podmínkách ošetřena i situace, kdy je Prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění. Pro takovou situaci byla stanovena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Předmět plnění dle smlouvy byl dodán se zpožděním 2 dny. Zadavatel, v souladu se smlouvou vyúčtoval dodavateli smluvní pokutu za 2 dny prodlení ve výši 2.000,- Kč. Dodavatel smluvní pokutu uhradil a tím byly dodrženy všechny dotčená ustanovení smlouvy.

Poskytovatel dotace sdělil příjemci, že měl odstoupit od smlouvy nebo musí přijmout krácení 25% dotace.

S příjemcem jsme se odvolali proti Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně s argumenty, že od smlouvy je možné odstoupit pouze v případě podstatného porušení smlouvy a to bylo stanoveno na prodlení delší jak 15 dnů, takže příjemce od smlouvy odstoupit nemohl a postupoval přesně v souladu ze zákonem!

Na základě našeho odvolání vydal odbor ekonomický Krajského úřadu, oddělení rozpočtu a financování, správce daně, rozhodnutí, kterým ruší původní rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně a zároveň vyhovuje odvolání příjemce.

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz