06. 12. 2018

Zajištění financování spolku – dětské skupiny při výpadku financování prostřednictvím dotaze z OPZ

Zajištění financování spolku – dětské skupiny při výpadku financování prostřednictvím dotaze z OPZ

Počátkem roku 2018 se mnoho spolků provozujících dětské skupiny dostalo do finančních problémů ohrožujících jejich provoz a existenci. Důvodem bylo, že nastala jedna ze situací:

  1. Problém vznikl u spolků, kterým dotační podpora provozu dětské skupiny skončila dřív, než stihla navázat další podpora z dotační výzvy 073 nebo 074 OPZ. Proluka byla způsobena zejména zdržením na straně poskytovatele dotace, kde probíhaly jednání o navyšování alokace (což je samo o sobě chvályhodné, ale prodlení způsobené jednáním ohrožovalo existenci stávajících dětských skupin).
  2. Do nepříznivé finanční situace se některé spolky dostávají v případě, kdy o část dotace na další 6-ti měsíční období žádají koncem kalendářního roku. Žadatelé jsou i svými projektovými manažéry informování o tom, že částka na další období může přijít až s 3 měsíčním zpožděním oproti plánu.

V takovém případě se spolek – dětská skupina znovu může dostat do situace, kdy nemá dostatek prostředků na pokrytí provozních nákladů (mzdy, nájem, energie, úklid, služby realizačního managementu dotace, účetní služby atd.).

V uvedených situacích se nabízí několik řešení. Ideální možností je pokrytí provozních nákladů z jiných zdrojů spolku (členské příspěvky, dary, zisk z vedlejší výdělečné činnosti).

V případě, že spolek je založen pouze za účelem provozování dětské skupiny a nevykonává žádnou další činnost, je odkázán pouze na členské příspěvky, v horším případě půjčky (od členů nebo od komerčních subjektů).

Další možností je zvýšení školkovného (dočasně nebo trvale), což však 1) může ohrozit klientskou základnu a někteří rodiče své děti nebudou moci do dané dětské skupiny dál umisťovat a 2) jde proti smyslu podpory dětských skupiny, kdy dotační podpora z OPZ je poskytována ve výši 100% nákladů a v ideálním případě by školkovné nemělo být vybíráno vůbec – služby dětské skupiny by měly být pro rodiče co nejdostupnější.

Možnosti opatření

V uvedených situacích se nabízí několik řešení vzniklé situace.

  1. Financování ze soukromých zdrojů statutárního orgánu/členů spolku. Mělo by se jednat o skutečně výjimečný způsob zajištění financování, který je odůvodnitelný pouze v nenadálých případech výpadku financování, kdy spolek neměl čas učinit předem žádná opatření a nedisponuje žádnou finanční rezervou.
  2. Financování z externích zdrojů – půjčkou. Jedná se o možnost, která by, stejně jako v předchozím bodě, měla být použita pouze v krajním případě.
  3. Financování prostřednictvím krajské či jiné mimořádné dotace. Uplatní se zejména pro pokrytí období mezi koncem jednoho dotačního projektu z OPZ do zahájení podpory z dalšího projektu. Termín ukončení dotačního projektu resp. dotační podpory je provozovateli dětské skupiny znám po celou dobu realizace projektu – tj. minimálně 2 roky. Termín vyhlášení výzvy z OPZ, ze které bude spolek žádat o podporu na další období je rovněž znám s předstihem. Je tedy na odpovědných orgánech spolku aby posoudili, zda existuje riziko dočasného výpadku financování. V případě, že takové riziko existuje, je namístě včas projednat možnost získání mimořádné dotace na dočasnou podporu provozu dětské skupiny. O tuto podporu lze žádat jak na krajské, tak i na místní úrovni.
  4. Vytvoření finanční rezervy spolku. Jedná se o nejvhodnější variantu. Vzniká zde však problém u spolků založených výhradně za účelem provozování dětské skupiny a tento problém bude rozebrán níže.

Problém s tvorbou finančních rezerv ze školkovného

Spolek je neziskovou právnickou osobou, neboť hlavním účelem nemůže být výdělečná činnost (dětská skupina není výdělečnou činností[1]).

Provozování dětské skupiny může být hlavním účelem spolku právě z důvodu, že se jedná o nevýdělečnou činnost. Podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DS“) slouží školkovné (pokud je vybíráno) na částečnou nebo plnou úhradu nákladů souvisejících s provozem DS. Dotace z OPZ je dotací na 100%- ní financování provozu dětské skupiny. Školkovné by proto mělo být vybíráno jen v případech, kdy náklady provozu dětské skupiny z nějakého důvodu přesahují dotační prostředky (ve většině případů se bude jednat o vyšší nájem, vyšší platy personálu, případně odlišnosti ve vybavení DS).

Vzhledem k charakteru neziskovosti dětské skupiny není možné ze školkovného tvořit finanční rezervu. Finanční rezerva je ze své podstaty tvořena ze zisku a v případě dětské skupiny by se provozní náklady měly rovnat součtu dotačních prostředků a školkovného.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon o DS nepočítá se školkovným jako prostředkem pro tvorbu finanční rezervy spolku. V případě, že se spolek – dětská skupina rozhodne vybírat školkovné ve výši přesahující náklady spojené s poskytováním služby, může se dopustit jednání v rozporu se zněním zákona. Případnou sankci lze těžko odhadnout a její výše by závisela na posouzení příslušným finančním úřadem.

Závěr

Ve financování dětských skupin je důležité plánování a předvídání. V případě, že spolek ví, že rizikové období je přelom roku, protože se záloha na provoz od MPSV může opozdit i o několik měsíců, je vhodné buď podávat žádost o platbu s předstihem.

Na období po skončení dotační podpory, kdy spolek nemá rozhodnutí o přidělení další dotace se lze připravit zejména včasnou žádostí o dotaci na místní či krajské úrovni.

Členové a statutární orgány spolků provozujících dětské skupiny však musí počítat s tím, že provozují neziskovou veřejně prospěšnou činnost a může nastat i situace, kdy nebude možné předem připravit jiné formy financování a bude jen na nich, zda poskytnou sami finance na dočasné zajištění chodu dětské skupiny.

 

Pro potřeby sympatizantů SPEDu vypracovali

Samuel Kohoutek a Jarmila Kasalová ze společnosti Ironhive, s.r.o.[1] https://www.mpsv.cz/files/clanky/31897/Prirucka_pro_rodice.pdf

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz